Terénna sociálna práca

Ukončený projekt k 31.10.2015

Národný projekt TSP - 2015

.

 

Terénna sociálna práca

Obec Veľká Lomnica sa od 01. 03. 2012 zapojila do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (NP TSP) , ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tým nadviazala na dopytovo-orientovaný projekt Rozvoj terénnej sociálnej práce v Obci Veľká Lomnica, ktorý bol spustený v našej obci 01.12.2011.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu životnej úrovne znevýhodnených obyvateľov Obce Veľká Lomnica s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu.

V našej obci terénnu sociálnu prácu vykonáva 1 terénny sociálny pracovník (TSP) a 2 asistenti terénneho sociálneho pracovníka (ATSP), ktorí sú zamestnancami obce. Sociálnu prácu vykonávajú v súlade s príslušnými sociálnymi zákonmi a odbornými poznatkami, v súlade s princípmi terénnej sociálnej práce a etickými zásadami sociálneho pracovníka.

Náplň práce terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka:

- Poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných problémov

- Poradenstvo a pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb (šatstvo, potraviny, bývanie)

- Mapovanie prostredia – vytváranie sociálnej mapy

- Krízová intervencia v ťažkých životných situáciách

- Uľahčenie komunikácie medzi klientom a inštitúciami, sprevádzanie klienta na inštitúcie

- Osveta a propagácia zdravého životného štýlu – čistota okolia, lepšie nakladanie s komunálnym odpadom, pravidelná návštevnosť u lekára, očkovanie, riadne užívanie liekov

- Spolupráca s inštitúciami – škola (pri zápise žiakov, pri predvolávaní rodičov do školy, pri kontrole dochádzky, záškoláctva), lekárske pracoviská (všeobecný lekár, pediater, nemocnice), úrad práce a sociálnych vecí (oddelenie ochrany detí, sociálna kuratela, dávky v hmotnej núdzi, dôchodky, sociálne dávky), polícia (štátna, obecná, rómska občianska hliadka), súdy, exekútorské úrady (dohody o splátkovom kalendári), detské domovy (sprostredkovanie kontaktu rodičov s deťmi), pošta ( asistovanie pri vydávaní listových zásielok a vyplácaní dôchodkov priamo v osade), sociálna poisťovňa

- Poradenstvo v oblasti zamestnania (písanie žiadostí, hľadanie kontaktov na internete)

- Podpora klientov k rozvoju kompetencie a samostatnému riešeniu svojich problémov

- Administratívne činnosti vyplývajúce z práce TSP/ATSP a požiadaviek FSR (vypĺňanie terénnych denníkov, spisy klientov, spracovanie výkazu pracovných činností, mesačné správy pre FSR)

Vysunuté pracovisko pre terénne sociálne pracovníčky v osade Nový Dvor


 

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  11.08.2017

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína