Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018

ZŠ s MŠ Školská 267, Veľká Lomnica

Elokované pracovisko

Materská škola, Železničná 115, 059 52 Veľká Lomnica

na základe

Dodatku č. 2 k Školskému poriadku MŠ Čl.4

Zápis a prijatie detí do MŠ

V súlade s platnou legislatívou- 01.09.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov , týkajúca sa §20 ods.2 v ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 01.04. do 30. apríla. Na základe tejto zmeny v súvislosti s odporúčaním MŠV V aŠ SR zo dňa 06.10.2015 sa posúva termín podávania žiadosti o prijatie detí do materskej školy na  prvý pracovný  týždeň v mesiaci máj  , aby bola zabezpečená nadväznosť na termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

uskutočňuje

Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018.


V dňoch od 02.05.2017 – do 12.05.2017

Rodičia detí od 3 do 6 rokov  si pre „Žiadosť“ môžu prísť v čase 10,30-11,30 hodiny, počas konzultačných hodín zástupkyne do materskej školy.

Kto sa chce o nás  dozvedieť ešte skôr ako nás navštívi, všetko nájde na našej internetovej stránke: http://skolka-vl.webnode.sk/, alebo cez stránku ZŠ v ponuke: materská škola

ČO  PONÚKAME   VAŠIM   DEŤOM:

Kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu pod kvalifikovaným a odborným vedením celého kolektívu

Adaptačný pobyt pre deti do 3 rokov

Spoluprácu s logopédom

Odborné poradenstvo

Predplavecká príprava detí pred vstupom do ZŠ

Divadelné a hudobné predstavenia

Výlety, exkurzie, športové akcie, spoluprácu s rodičmi

Kontakty:telefón/ fax MŠ: 052/45 61129    e - mail: msvelkalomnica@gmail.com

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  18.04.2017

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Káblová televízia
 zodpovedný:
 Ing. Ján Gnojčák
052/45 236 56
0948 926 100
Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína