Životné prostredie

 

Obecný úrad Veľká Lomnica

OcÚ

Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica
IČO: 00326666
DIČ: 2020697338
052/45 611 02, 0902 918 501

 

posledná aktualizácia: 21.6.2017


Životné prostredie

 

denisa.bachledova@velkalomnica.sk - Ing. Denisa Bachledová

  • samostatný referent /životné prostredie/

 

Úradné hodiny

Pondelok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Utorok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Streda:

7.30 – 12.00

13.00 - 16.30 hod.

Štvrtok:

nestránkový

deň

Piatok:

7.30 – 12.00

13.00 - 14.30 hod.

Úrad zatvorený každý deň od 12.00 do 13.00 z toho obedňajšia prestávka od 12.00 – 12.30 hod.

 

Na úseku životného prostredia sa zaoberáme výrubom drevín, nakladaním s odpadmi, ochranou ovzdušia, vôd, koseniami pozemkov, vybavíte tu určenie súpisného a orientačného čísla stavbe, potvrdenie o súpisnom čísle i potvrdenie o veku stavby.

 

Výrub drevín

prebieha podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť o výrub sa nachádza v dokumente č. 1, v prípade že žiadateľ nie je vlastník pozemku na ktorom drevina rastie je potrebné doniesť súhlas vlastníka pozemku – dokument č. 2, s úradne overeným podpisom.

 

Odpady

Obec každý týždeň zabezpečuje vývoz zmesového komunálneho odpadu (utorok, streda) a v letných mesiacoch odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (od apríla do októbra spravidla každý pondelok).

V obci prebieha zhromažďovanie drobného stavebného odpadu za odplatu – tento odpad je možné po dohode na obecnom úrade doniesť za odplatu spravidla každý utorok do areálu tzv. Kentucky – Jilemnického 336.

Dvakrát ročne prebieha zber nebezpečného odpadu (vrátane elektra a batérií), zber šatstva a vývoz objemného odpadu a to v rámci jarného a jesenného upratovania, kedy sú v obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Obec zabezpečuje každé štyri týždne triedený zber, ktorý funguje vrecovým systémom pre rodinné domy a pri bytových domoch sú umiestnené sady maloobjemových kontajnerov. Triedime sklo (zelená farba vriec a nádob), plasty + viacvrstvové kombinované materiály + kovové obaly (spoločne do žltých vriec a nádob) a papier (modrá farba vriec a nádob). Vrecia zberová spoločnosť v deň vývozu vracia na výmenu systémom kus za kus (t. z. koľko vriec vyložíte, toľko vriec Vám zberová spoločnosť vráti). V čase výkupu papiera - ktorý zabezpečuje spoločnosť, ktorá má s obcou zmluvu - ktorý prebieha minimálne 2 x ročne je možné v čistých uzavretých pet fľašiach odovzdať jedlé oleje a tuky. Zároveň prebieha zhromažďovanie kuchynského odpadu z domácností (zároveň aj kuchynského oleja) a to spravidla každý utorok v areáli tzv. Kentucky, Jilemnického 336.

Podrobný popis sa nachádza v dokumentoch č. 3 Odpady v obci, č. 4 Harmonogram vývozu separovaného odpadu, č. 5 – Ako separovať.

 

Určenie súpisného a orientačného čísla stavbe

V dokumente č. 6 sa nachádza žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavbe. K žiadosti je potrebné doniesť právoplatné kolaudačné rozhodnutie; doklad o vlastníctve pozemku – list vlastníctva; zameranie adresného bodu v desiatkovom formáte; ak žiadosť nepodá stavebník tak splnomocnenie na zastupovanie a ak relevantné, tak aj údaje o počte bytov, číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom, pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe.

Obec vlastníkom môže vydať potvrdenia o pridelení súpisného čísla a potvrdenia o veku stavby (žiadosti – dokumenty č. 7 a 8). V žiadosti je potrebné uviesť na aký účel bude potvrdenie slúžiť (prehlásenie energií, znalec...).

V dokumente č. 9 sa nachádza žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla. K žiadosti je potrebné pripojiť doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove; zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla a dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti

 

Projekt: „Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v rómskej osade Nový Dvor, Veľká Lomnica“

Realizácia: 18. 11. 2015 – 30. 11. 2015
Celková cena: 98 898,84 €
Projekt bol financovaný z Environmentálneho fondu: výška dotácie 93 953,89 €
Spoluúčasť obce: 4 944,85 €
Vyvezené množstvo odpadu: 2 447,24 t
Realizované činnosti:
-       nahrnutie, zber a naloženie odpadu na miestach s nezákonne umiestneným odpadom;
-       naložený odpad bol uložený na riadenej skládke odpadu o váhe cca 2 447,24 ton odpadu, uloženie prebehlo na skládke odpadov, ktorá ma na túto činnosť príslušné oprávnenie -  Skládka odpad Úsvit, Žakovce;
-       následne po odstránení odpadu z lokalít bola vykonaná sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, po odvoze odpadu prebehol návoz zeminy, t. j. naloženie na nákladné autá, prevoz na miesta s odstráneným odpadom, vysypanie zeminy a zarovnanie plôch.

Projekt: „Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v rómskej osade Veľká Lomnica“ rok 2014

Realizácia: 29. 09. 2014 – 30. 09. 2014
Celková cena: 5 741,16 €
Projekt bol financovaný z Environmentálneho fondu z Programu obnovy dediny: 5 000,00 €
Spoluúčasť obce: 631,86 €
Vyvezené množstvo odpadu: 165,15 t
Realizované činnosti:
- nahrnutie, zber a naloženie odpadu na miestach s nezákonne umiestneným odpadom;
- naložený odpad bol uložený na riadenej skládke odpadu o váhe cca 165,15 ton odpadu, uloženie prebehlo na skládke odpadov, ktorá ma na túto činnosť príslušné oprávnenie -  skládka odpadov Ľubica

Projekt: Československý kastračný program - kastrácia a odchyt psov a mačiek v obciach Veľká Lomnica, Huncovce, Batizovce

Realizácia: 27. 04. 2016 – 01. 05. 2016
Finančná spoluúčasť obce: 1 000,00 €
Realizované činnosti:
- kastrácie prebiehali spoločne s obcami Huncovce a Batizovce
- samotné kastrácie prebiehali v obci Huncovce
- odchyt, ošetrenia, liečba (hlavne demodex – kožná choroba), kastrácie, očkovania, odčervenia, odblšenia, evidencia prostredníctvom čipu a ušných značiek...
Celkové počty: 221 zvierat
vykastrovaných vrátených: 114 zvierat (95 psov, 19 mačiek)
odobratých: 107 zvierat (8 mačiat, 70 šteniat, 26 dospelých psov, 3 dospelé mačky)
Finálne počty z akcie v obci Veľká Lomnica: 73 ks zvierat
vykastrovaných vrátených psov: 36
vykastrovaných vrátených mačiek: 5
odobratých psov: 31
odobratých mačiek:1

Zámer akcie: riešením nie je natrvalo odobrať všetky zvieratá, vzhľadom na to, že nie je nič jednoduchšie ako doniesť nové zvieratá, ale zabezpečiť aby sa stav zvierat nezvyšoval a v rámci možností zlepšiť ich zdravotný stav.

 

Dokumenty na stiahnutie v súboroch pdf.:

najdete pod fotogalériou

Na úseku životného prostredia sa zaoberáme výrubom drevín, nakladaním s odpadmi, ochranou ovzdušia, vôd, koseniami pozemkov, vybavíte tu určenie súpisného a orientačného čísla stavbe, potvrdenie o súpisnom čísle i potvrdenie o veku stavby.

Fotogaléria

Nelegalnaskladka1120151
Nelegalnaskladka1120152
Nelegalnaskladka1120153
Nelegalnaskladka1120154
Nelegalnaskladka1120155
Nelegalnaskladka1120156
Nelegalnaskladka1120157
Nelegalnaskladka1120158
Nelegalnaskladka1120159

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.11.2017

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína