Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Webové sídlo obce Veľká Lomnica.

Aktuálne oznamy

Oznam o zastupovaní počas dovolenky

V čase čerpania dovolenky od 15.07.2019 do 26.07.2019 zastupuje ambulanciu VLD MUDr. Petra Marka, Ve ...viac...

Zverejnené 15.7.2019 -Bl-


 

Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie   Zisťovania o ...viac...

Zverejnené 2.7.2019 -Ha-


 

 

1373/2019 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie RIADITEĽA/RIADITEĽKY ZŠ s MŠ Veľká LomnicaVytlačiť
 

veľka lomnica stuha.jpgObec Veľká Lomnica v zmysle zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o výkone prác vo verejnom záujme“)

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA/RIADITEĽKY

Základnej školy s materskou školou Veľká Lomnica, so sídlom Školská 267, 059 52 Veľká Lomnica, s predpokladaným termínom nástupu 01.09.2019.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o pedagogických zamestnancoch“) a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej ako „Vyhláška“),
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie  alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 Zákona o pedagogických zamestnancoch.

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • práca s PC (dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overený doklad o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca v zmysle Zákona o výkone prác vo verejnom záujme,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokumentoch.

Platové podmienky: 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými prílohami je potrebné doručiť najneskôr do 20.05.2019 do 15:30  hod. s označením: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká Lomnica – NEOTVÁRAŤ!“, na adresu: Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené, pričom rozhodujúci je čas doručenia na vyššie uvedenú adresu.

Uchádzačom, ktorí splnia všetky požadované podmienky bude termín a miesto konania výberového konania oznámené najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky. 

 

Vo Veľkej Lomnici dňa 26.04.2019

                                                                                            Mgr. Peter Duda v.r.

                                                                                                   starosta obce


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka