Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Dane a poplatky

Dane a poplatky

Mgr. Viera Lizoňová

samostatný referent /dane, poplatky, pokladňa/

Tel. kontakt: 

Email: viera.lizonova@velkalomnica.sk


Ing. Roman Budzák

samostatný referent /dane, poplatky, podnikateľské subjekty/

Tel. kontakt: 

Email: roman.budzak@velkalomnica.sk 


 

Číslo účtu pre platenie miestnych daní z nehnuteľností, dane za psa, dane z ubytovania a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

VÚB Poprad, č. ú.: SK51 0200 0000 0025 4109 1151 (zmenu účtu budete mať vyznačenú aj na rozhodnutiach, ktoré Vám budu doručované priebežne počas roka).

V zdaňovacom období roku 2017 a nasledujúce v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) bod. 1. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) daňovníkom dane z pozemkov je nájomca pozemku len v tom prípade, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Ak vlastník prenajme pozemky nájomcovi, ale tento nájomca nie je zapísaný v katastri, nájomca nie je daňovníkom, pretože nie je splnená podmienka zápisu nájomcu do katastra. Daňovníkom, ktorému v tomto prípade správca dane Obec Veľká Lomnica vyrubí daň z pozemkov za zdaňovacie obdobie roku 2017 a nasledujúce, je vlastník pozemkov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.

Upozorňujeme preto všetkých vlastníkov pozemkov a nájomcov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov, aby pre vyrubenie dane z pozemkov nájomcovi podľa zákona, uskutočnili zápis nájomného vzťahu k pozemkom do katastra nehnuteľností do začiatku zdaňovacieho obdobia roku 2017 a formou priznania alebo čiastkového priznania oznámili túto skutočnosť správcovi dane v lehote na podávanie daňových priznaní, t. j. najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobiapodľa stavu k 1. januáru tohto zdaňovacieho obdobia. Po tomto termíne sa pri vyrubovaní dane z nehnuteľností za pozemky nájomcovi nebude na tieto skutočnosti prihliadať.


 

10/2018účinné
 

Pôvodné
schválené: 11.12.2018, vyhlásené: 12.12.2018, účinné: 1.1.2019

8/2018účinné
 

Pôvodné
schválené: 14.6.2018, vyhlásené: 15.6.2018, účinné: 30.6.2018

8/2014účinné
 

Pôvodné
schválené: 16.12.2014, vyhlásené: 17.12.2014, účinné: 1.1.2015

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka