Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Dane a poplatky

Dane a poplatky

Mgr. Viera Lizoňová

samostatný referent /dane, poplatky, pokladňa/

Tel. kontakt: 

Email: viera.lizonova@velkalomnica.sk


Ing. Roman Budzák

samostatný referent /dane, poplatky, podnikateľské subjekty/

Tel. kontakt: 

Email: roman.budzak@velkalomnica.sk 


 

Číslo účtu pre platenie miestnych daní z nehnuteľností, dane za psa, dane z ubytovania a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

VÚB Poprad, č. ú.: SK51 0200 0000 0025 4109 1151 (zmenu účtu budete mať vyznačenú aj na rozhodnutiach, ktoré Vám budu doručované priebežne počas roka).

V zdaňovacom období roku 2017 a nasledujúce v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) bod. 1. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) daňovníkom dane z pozemkov je nájomca pozemku len v tom prípade, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Ak vlastník prenajme pozemky nájomcovi, ale tento nájomca nie je zapísaný v katastri, nájomca nie je daňovníkom, pretože nie je splnená podmienka zápisu nájomcu do katastra. Daňovníkom, ktorému v tomto prípade správca dane Obec Veľká Lomnica vyrubí daň z pozemkov za zdaňovacie obdobie roku 2017 a nasledujúce, je vlastník pozemkov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.

Upozorňujeme preto všetkých vlastníkov pozemkov a nájomcov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov, aby pre vyrubenie dane z pozemkov nájomcovi podľa zákona, uskutočnili zápis nájomného vzťahu k pozemkom do katastra nehnuteľností do začiatku zdaňovacieho obdobia roku 2017 a formou priznania alebo čiastkového priznania oznámili túto skutočnosť správcovi dane v lehote na podávanie daňových priznaní, t. j. najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobiapodľa stavu k 1. januáru tohto zdaňovacieho obdobia. Po tomto termíne sa pri vyrubovaní dane z nehnuteľností za pozemky nájomcovi nebude na tieto skutočnosti prihliadať.


 

Tlačivá - dane a poplatky

Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálny odpad
 Oznamovacia_povinnost_k_poplatku_za_komuinalny_odpad.docx (15.7 kB) (15.7 kB)

Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálny odpad
 Oznamovacia_povinnost_k_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf (107.9 kB) (107.9 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku na dani z nehnuteľností, za psa a poplatku za KO
 ziadost_o_vratenie_preplatku.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku na dani z nehnuteľností, za psa a poplatku za KO
 ziadost_o_vratenie_preplatku.pdf (136.7 kB) (136.7 kB)

Ohlásenie umiestnenia prevádzky
 Ohlasenie_umiestnenia_prevadzky.docx (12.3 kB) (12.3 kB)

Ohlásenie umiestnenia prevádzky
 Ohlasenie_umiestnenia_prevadzky.pdf (180 kB) (180 kB)

Ohlásenie zrušenia prevádzky
 Ohlasenie_zrusenia_prevadzky.docx (12.3 kB) (12.3 kB)

Ohlásenie zrušenia prevádzky
 Ohlasenie_zrusenia_prevadzky.pdf (179.4 kB) (179.4 kB)

Ohlásenie zmeny prevádzky
 Ohlasenie_zmeny_prevadzky.docx (12.3 kB) (12.3 kB)

Ohlásenie zmeny prevádzky
 Ohlasenie_zmeny_prevadzky.pdf (177.4 kB) (177.4 kB)

Mesačný výkaz k dani za ubytovanie
 Mesacny_vykaz_k_dani_za_ubytovanie.docx (13.5 kB) (13.5 kB)

Mesačný výkaz k dani za ubytovanie
 Mesacny_vykaz_k_dani_za_ubytovanie.pdf (121 kB) (121 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností a psa
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania_k_dani_z_nehnutelnosti_a_psa.pdf (250.6 kB) (250.6 kB)

Priznanie FO a PO k dani z nehnuteľností a za psa
 Priznanie_FO_a_PO_k_dani_z_nehnutenosti_a_za_psa.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

10/2018účinné
 

Pôvodné
schválené: 11.12.2018, vyhlásené: 12.12.2018, účinné: 1.1.2019

8/2018účinné
 

Pôvodné
schválené: 14.6.2018, vyhlásené: 15.6.2018, účinné: 30.6.2018

8/2014účinné
 

Pôvodné
schválené: 16.12.2014, vyhlásené: 17.12.2014, účinné: 1.1.2015

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka