Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Dotácie

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce

Žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2020 sa budú posudzovať na základe prijatého VZN č.5/2016 o podmienkach  poskytovania dotácie z rozpočtu obce Veľká Lomnica. Zároveň Vás upozorňujeme, že žiadosti je potrebné podať podľa VZN do 31.10.2019. Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované.


Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č.5/2016

1. Žiadosť o dotáciu podáva žiadateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

2. Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť podľa odseku 1 v zmysle tohto nariadenia. V prípade neúplnej žiadosti, resp. nesprávne vyplnenej žiadosti, obecný úrad písomne vyzve žiadateľa na doplnenie tejto žiadosti a určí náhradnú, aspoň 7-dňovú lehotu na doplnenie žiadosti. Ak nebude žiadosť doplnená v uvedenej náhradnej lehote, nebude tejto žiadosti vyhovené. Žiadosť je potrebné vyplniť strojom alebo na počítači, rukou vyplnené žiadosti nebudú akceptované.

3. Žiadosť musí podpísať štatutárny zástupca žiadateľa.

4. V žiadosti žiadateľ uvedie výšku vlastných zdrojov, resp. iných zdrojov okrem prostriedkov požadovaných od obce. Výška vlastných zdrojov, resp. iných zdrojov je jedným z kritérií pri posudzovaní žiadosti a musí predstavovať minimálne 10% z celkových nákladov na podujatie, akciu alebo projekt.

5. Žiadateľ je povinný k žiadosti doložiť tieto povinné prílohy (dokumenty) :

a) doklad o právnej subjektivite žiadateľa (napr. rozhodnutie o zápise do príslušného registra, resp. výpis z príslušného registra; fyzické osoby – podnikatelia predkladajú živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie),

b) stanovy, resp. štatút žiadateľa, ak ide o právnickú osobu – nepodnikateľa,

c) doklad o pridelení IČO žiadateľovi, ak ide o právnickú osobu – nepodnikateľa,

d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči obci a má zabezpečené spolufinancovanie minimálne vo výške 10 % z celkových nákladov na podujatie, akciu alebo projekt.

6. Povinné prílohy (dokumenty) uvedené v odseku 5 písm. a), b), c) nie je žiadateľ povinný predkladať len v prípade, že ich obci predložil už pri podaní inej skoršej žiadosti a zároveň medzitým nedošlo k zmene údajov uvedených v týchto dokumentoch. V prípade zmeny údajov uvedených v uvedených prílohách (dokumentoch) je žiadateľ povinný ich predložiť obci bezodkladne, najneskôr pri podaní ďalšej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce. V prípade podania žiadosti v ďalších nasledovných rokoch žiadateľ je povinný predložiť aj prílohy (dokumenty) podľa prvej vety, ak ho na to obec vyzve.

7. Obec je oprávnená dodatočne požadovať od žiadateľa aj ďalšie písomné dokumenty potrebné na kvalifikované posúdenie podanej žiadosti.

8. Termín na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie je do 30. októbra pre žiadosti na budúci kalendárny rok. V tomto termíne musia byť žiadosti doručené osobne prostredníctvom podateľne obecného úradu, Tatranská 175/23, I. poschodie, č. kancelárie 13 alebo poštou na adresu Obec Veľká Lomnica, Obecný úrad, Tatranská 175/23, 059 52  Veľká Lomnica.

9. Jeden žiadateľ môže podať v každej oblasti podľa Čl. 4 ods. 2 len jednu  žiadosť v príslušnom kalendárnom roku.


 

5/2016účinné
 

Pôvodné
schválené: 29.9.2016, vyhlásené: 30.9.2016, účinné: 17.10.2016
predchádza: 5/2019

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka