Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Miestna občianska poriadková služba

Projekt ukončený 6/2019

Emil Pišta

Tel. kontakt: +421 902 918 503


Július Čonka


Ján Gábor


Ľubomír Čonka


Ivan Polhoš


Miroslav Pompa


Dušan Lacko


Vratko Čonka - do 4/2019


Zdeněk Polhoš - od 6/2019


Príklady pracovných činností pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby:

-       monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,

-       dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...),

-       upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,

-       kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...),

-       upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,

-       monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,

-       je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK,

-       monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,

-       je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície,

-       dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci a pod.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minv.gov.sk

 


 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1. Obec Veľká Lomnica bola v predmetnej výzve úspešná a od 01. 01. 2018 začala s výkonom miestnej občianskej  poriadkovej služby prostredníctvom 8 pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Názov prijímateľa:

Obec Veľká Lomnica

Názov projektu:

„Miestna občianska poriadková služba v obci Veľká Lomnica“

Typ projektu:

dopytovo-orientovaný

Kód Výzvy

OPLZ-PO5-2017-1

Operačný program:

Ľudské zdroje

Prioritná os:

5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Miesto realizácie projektu:

Obec Veľká Lomnica, okres Kežmarok, Prešovský kraj

Trvanie projektu:

1/2018 – 12/2020

Riadiaci orgán:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky:

201 610,80 €

Výška NFP:

191 530,26 €

Spolufinancovanie:

10 080,54 €

Kód projektu v ITMS2014+

312051J835

Zmluva:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2017-001630, zo dňa 14. 11. 2017,

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3210437&l=sk

Hlavným cieľom projektu je prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci. Prostredníctvom projektu MOPS sa prispeje k ochrane vlastníckych práv, zníženiu negatívnych spoločenských javov, ako je páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobných priestupkov, fetovaniu detí a mladistvých, záškoláctva,  narúšaniu verejného poriadku. Miestna občianska poriadková služba bude preto dohliadať na zlepšovanie ochrany vlastníckych práv, verejného poriadku, dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, zlepšovanie rizikového správania, bezpečnosť a poriadok na cestách a ochranu životného prostredia, ktorá bude spočívať hlavne v nahlasovaní čiernych skládok a pod. Bude vykonávať aktivity zamerané na riešenie a predchádzanie krízových situácii, sociálno-patologických javov v prostredí marginalizovanej rómskej komunity

MOPS.jpg


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka