Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov v rámci realizácie „Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I – NP PRIM (Projekt Inklúzie v Materských školách)“.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 267, 059 52 Veľká Lomnica
Kategória voľného pracovného miesta: odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg – 1 pracovné miesto
Predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poţiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú – zastupovanie počas MD s predpokladaným nástupom do zamestnania 01.09.2019
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné predpoklady:
- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný ţivotopis,
- motivačný list,
- doklady o ukončenom najvyššom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- v prípade úspešnosti vo VK údaje potrebné pre vyţiadanie výpisu z registra trestov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s poţadovanými dokladmi doručte najneskôr do 21.06.2019 do 13:00 hod. na adresu: ZŠ s MŠ, Školská 267, 059 52 Veľká Lomnica (rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania bude dátum doručenia resp. zaevidovania obálky na ZŠ s MŠ Veľká Lomnica)
Na obálku uveďte:„ Odborný zamestnanec MŠ – neotvárať“.

Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do prijímacieho konania – pohovoru.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.06.2019 v čase od 09:00 hod. v budove ZŠ s MŠ, Školská 267, 059 52 Veľká Lomnica a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na pohovor pozvať (elektronicky, telefonicky) iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pracovnú pozíciu.

„Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka