Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká LomnicaVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici uznesením č. 34/2019 dňa 26.02. 2019 v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Veľká Lomnica na deň 09. apríla 2019.
Termín odovzdania písomnej prihlášky:
písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručí kandidát do podateľne Obecného  úradu vo Veľkej Lomnici, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica v zalepenej obálke označenej: „Neotvárať – voľba HK obce Veľká Lomnica “ do 25. marca 2019 do 15:30 hod.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne OcÚ vo Veľkej Lomnici.
Náležitosti písomnej prihlášky:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) fotokópie dokladov o vzdelaní,
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods.4 písm. a)  zákona č.330/2007 Z.z. o registri trestov,
f) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lomnici.
Kvalifikačné predpoklady a podmienky pre výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- prax v štátnej správe, samospráve, rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii resp. v kontrolnej činnosti

Kontrolu a posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná dňa 27. marca 2019 prednosta OcÚ vo Veľkej Lomnici za prítomnosti troch poslancov schválených Obecným zastupiteľstvom. Každý kandidát, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 09.04.2019 a bude mať právo v rámci bodu programu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Veľká Lomnica“ vystúpiť na tomto rokovaní v časovom rozsahu max. 5 minút. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplní stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok a nebude pozvaný na zasadnutie OZ, kde sa uskutoční voľba HK.

Voľbu hlavného kontrolóra vykoná Obecné zastupiteľstvo hlasovaním. V zmysle § 18a ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov. Nástup do práce je 16. apríl 2019 a základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s Obcou Veľká Lomnica. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra Obce Veľká Lomnica na celé funkčné obdobie rokov 2019 – 2025: 30% úväzok, s náplňou kontrolnej činnosti podľa osobitných zákonov, interných noriem, všeobecne záväzných nariadení Obce Veľká Lomnica a uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lomnici.


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka