Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Životné prostredie

Životné prostredie

Mgr. Jana Hanudeľová

samostatný referent /CO, krízový manažment, životné prostredie/

Tel. kontakt: +421 911 918 502

Email: jana.hanudelova@velkalomnica.sk


 

Na úseku životného prostredia sa zaoberáme výrubom drevín, nakladaním s odpadmi, ochranou ovzdušia, vôd, koseniami pozemkov, vybavíte tu určenie súpisného a orientačného čísla stavbe, potvrdenie o súpisnom čísle i potvrdenie o veku stavby.

Výrub drevín

prebieha podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť o výrub sa nachádza v dokumente č. 1, v prípade že žiadateľ nie je vlastník pozemku na ktorom drevina rastie je potrebné doniesť súhlas vlastníka pozemku – dokument č. 2, s úradne overeným podpisom.

Odpady

Obec každý týždeň zabezpečuje vývoz zmesového komunálneho odpadu (utorok, streda) a v letných mesiacoch odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (od apríla do októbra spravidla každý pondelok).

V obci prebieha zhromažďovanie drobného stavebného odpadu za odplatu – tento odpad je možné po dohode na obecnom úrade doniesť za odplatu spravidla každý utorok do areálu tzv. Kentucky – Jilemnického 336.

Dvakrát ročne prebieha zber nebezpečného odpadu (vrátane elektra a batérií), zber šatstva a vývoz objemného odpadu a to v rámci jarného a jesenného upratovania, kedy sú v obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Obec zabezpečuje každé štyri týždne triedený zber, ktorý funguje vrecovým systémom pre rodinné domy a pri bytových domoch sú umiestnené sady maloobjemových kontajnerov. Triedime sklo (zelená farba vriec a nádob), plasty + viacvrstvové kombinované materiály + kovové obaly (spoločne do žltých vriec a nádob) a papier (modrá farba vriec a nádob). Vrecia zberová spoločnosť v deň vývozu vracia na výmenu systémom kus za kus (t. z. koľko vriec vyložíte, toľko vriec Vám zberová spoločnosť vráti). V čase výkupu papiera - ktorý zabezpečuje spoločnosť, ktorá má s obcou zmluvu - ktorý prebieha minimálne 2 x ročne je možné v čistých uzavretých pet fľašiach odovzdať jedlé oleje a tuky. Zároveň prebieha zhromažďovanie kuchynského odpadu z domácností (zároveň aj kuchynského oleja) a to spravidla každý utorok v areáli tzv. Kentucky, Jilemnického 336.

Podrobný popis sa nachádza v dokumentoch č. 3 Odpady v obci, č. 4 Harmonogram vývozu separovaného odpadu, č. 5 – Ako separovať.

Určenie súpisného a orientačného čísla stavbe

V dokumente č. 6 sa nachádza žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavbe. K žiadosti je potrebné doniesť právoplatné kolaudačné rozhodnutie; doklad o vlastníctve pozemku – list vlastníctva; zameranie adresného bodu v desiatkovom formáte; ak žiadosť nepodá stavebník tak splnomocnenie na zastupovanie a ak relevantné, tak aj údaje o počte bytov, číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom, pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe.

Obec vlastníkom môže vydať potvrdenia o pridelení súpisného čísla a potvrdenia o veku stavby (žiadosti – dokumenty č. 7 a 8). V žiadosti je potrebné uviesť na aký účel bude potvrdenie slúžiť (prehlásenie energií, znalec...).

V dokumente č. 9 sa nachádza žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla. K žiadosti je potrebné pripojiť doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove; zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla a dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti


 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka